♦ Sự kiện > Tích Nạp và Tích Tiêu ID4

 Tích Nạp ID6

Thời gian: 0h00 ngày 22 đến 23h59 ngày 25/01/2018

Trong thời gian sự kiện, thống soái nạp đủ lượng KNB quy định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, gồm:

 Tích Tiêu ID6

Thời gian: 0h00 ngày 22 đến 23h59 ngày 25/01/2018

Trong thời gian sự kiện, thống soái tiêu đủ lượng KNB quy định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, gồm: