♦ Sự kiện > SilderBar3

Tích Nạp ID4

Thời gian: 0h00 ngày 15 đến 23h59 ngày 18/01/2018

Trong thời gian sự kiện, thống soái nạp đủ lượng KNB quy định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, gồm:

Tích Tiêu ID3

Thời gian: 0h00 ngày 15 đến 23h59 ngày 18/01/2018

Trong thời gian sự kiện, thống soái tiêu đủ lượng KNB quy định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, gồm: