♦ Sự kiện > Đua TOP 7 ngày

 Thời gian:

7 ngày tính từ ngày mở server.

 Tham gia:

Thống soái có thể xem chi tiết và tham gia Sự kiện 7 ngày ở giao diện chính trong game.

 Quy tắc:

Đua TOP 7 ngày sẽ dựa vào xếp hạng của người chơi để trao thưởng. Gồm hạng mục 3 tranh đua là:

- Cấp độ.
- Phụ bản.
- Cấp tướng.

 Phần thưởng