♦ Sự kiện > Đổi Bánh Bao lĩnh thưởng

Thời gian: 12/01 đến 23h59 ngày 18/01/2018

Trong thời gian sự kiện, khi tham gia vượt ải thống soái sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm "Bông Tuyết". Thu thập đủ số lượng Bông Tuyết để đổi lấy những phần thưởng giá trị.

Để đổi Bông Tuyết, thống soái vào mục "Sự Kiện" ở mành hình chính, đến mục "Đổi Đồ" và chọn gói phần thưởng mong muốn, gồm: