♦ Hướng dẫn > Thông tin tướng > Võ Tòng

Hành Giả - Thiên Thương Tinh - Võ Tòng

Phẩm chất: 
Phân loại: Ngoại công.
Vai trò: Tiên phong.

Hành giả Võ Tòng, tính tình cương trực, tiếc rượu hơn mạng, tay không đánh hổ trên đồi Cảnh Dương làm nên tên tuổi.

- Nộ - Liệt Hỏa Phần Thiên: triệu hồi bão lửa, gây sát thương cực mạnh và Thiêu Đốt địch thủ.
- Skill 1 - Mãnh Hổ Xuất Động: Gầm thét, tăng mạnh ngoại công và tốc độ cho bản thân.
- Skill 2 - Hỏa Diệm Song Đao: song đao trảm xuống kẻ địch trước mặt, gây sát thương và Thiêu Đốt.
- Skill 3 - Phục Hổ Thần Công: (nội tại) Tăng ngoại công và bạo kích bản thân.