♦ Hướng dẫn > Tính năng > Tính năng lò rèn

Tính năng Lò Rèn là tính năng cho phép thống soái tận dụng tối đa trang bị và mảnh tướng không dùng đến. Tính năng này mở khi thống soái đạt cấp 35.

Vào Lò Rèn từ màn hình chính trong game.

Tại đây, thống soái có thể:

- Làm mới: Thu hồi nguyên liệu cường hóa từ trang bị không dùng.
- Phân giải: Phân giải trang bị và mảnh tướng không dùng.

Làm mới


Tại giao diện Làm Mới, bấm chọn trang bị đã cường hóa nhưng không dùng đến. (Trang bị đang sử dụng cho tướng không thể làm mới)

Lúc này thống soái có thể biết được số Cường Hóa Bảo Thạch và Vàng có thể thu hồi từ trang bị đó. Bấm “Làm Mới” để hoàn tất.

Phân giải


Tại giao diện Phân Giải, bấm chọn trang bị hoặc mảnh tướng muốn phân giải.

- Phân giải trang bị: nhận được Vàng và Nguyên Liệu Phân Giải.
- Phân giải mảnh tướng: nhận được Vàng và Thần Bí Chiêu Lệnh.