♦ Hướng dẫn > Tính năng > Thông tin chỉ số Tinh Luyện Trang Bị

Tinh Luyện trang bị sẽ thay đổi dòng chỉ số cộng thêm của trang bị. Dòng chỉ số cộng thêm này xuất hiện khi trang bị đó được cường hóa ở cấp 20, 40, 60 và 80.

Khi Tinh Luyện, các dòng chỉ số có thể đạt được có trong bảng dưới đây hoặc xem tại Link Google Excel