♦ Hướng dẫn > Thông tin tướng > Ngô Dụng

Trí Đa Tinh - Thiên Cơ Tinh - Ngô Dụng

Phẩm chất: 
Phân loại: Nội công.
Vai trò: Khống chế - chủ công.

Quân sư Ngô Dụng học thức uyên thâm, am hiểu thần toán, với quạt giấy trong tay mà thổi bay thiên quân vạn mã.

- Nộ - Long Quyển Phong Vân: triệu hồi lốc xoáy, gây sát thương và quốn bay đối phương.
- Skill 1 - Phong Quyển Tàn Vân: Hất tung địch nhân đồng thời Phong Chiêu hắn.
- Skill 2 - Phong Hồn Chú Pháp: Giảm nội ngoại công của 2 kẻ địch bất kỳ.
- Skill 3 - Toàn Phong Trận Pháp: (nội tại) Giảm sát thương nhận phải của toàn đội.