♦ Hướng dẫn > Thông tin tướng > Lỗ Chí Thâm

Hoa Hòa Thượng - Thiên Cô Tinh - Lỗ Trí Thâm

Phẩm chất: 
Phân loại: Ngoại công.
Vai trò: Tiên phong.

Lỗ Trí Thâm tính tình nóng nảy, sức mạnh phi thường, nhổ bật cả gốc cây dương liễu. Là hòa thượng nhưng lại mê rượu, mệnh danh tiên tửu.

- Nộ - Bạt Thụ Thần Công: Nhổ bật cây dương liễu và nện xuống đầu địch nhân, gây sát thương cực mạnh và làm choáng.
- Skill 1 - Liệt Nhật Thần Trượng: Vung thần trượng đánh văng địch nhân và phá giáp địch thủ.
- Skill 2 - Tiên Tửu Hòa Thượng: Nốc cạn bình rượu, tăng ngoại công bản thân và giảm chính xác của địch thủ.
- Skill 3 - Nhật Nguyệt Trượng Pháp: (nội tại) Tăng sinh lực bản thân.